Spildevand


Procesbeluftning


Flotationsanlæg


Lugtbekæmpelse

Effektiv spildevandsrensning er vigtigt for at undgå at belaste vandmiljøet, jord og grundvand. 

En måde at forbedre denne rensning, er ved at udnytte nanoboblers unikke egenskaber. 

Fra forbedret beluftningseffektivitet og separation til kemikaliefri oxidation; disse nanoskopiske bobler forbedrer ydeevnen af eksisterende beluftningssystemer og eliminerer vedvarende perioder med lavt opløst ilt.

Procesbeluftning

Behandling af spildevand sker typisk via biologisk rensning, hvor man udnytter bakterier til at reducere mængden af organiske stoffer samt kvælstof og fosfor i vandet. 

Processen foregår ved at bakterierne udsættes for skiftevis aerobe og anaerobe forhold. For at skabe de aerobe forhold, skal ilt tilføres spildevandet via beluftningsudstyr. Denne proces er meget energitung og udgør cirka 50% af et renseanlægs samlede energiforbrug.
Beluftningssystemers iltoverførselseffektivitet bliver reduceret af hæmmende overfladeaktive stoffer i spildevandet. De overfladeaktive stoffer er til stede i både kommunalt og industrielt spildevand, idet de anvendes i rengøringsmidler, vaskemidler, makeup, maling osv. 

Stofferne coater boblerne fra beluftningssystemet, hvilket hæmmer overførslen af ilt fra boblen til vandet. Desuden coater de overfladeaktive stoffer også slammet, hvilket hæmmer bakteriernes optag af ilt fra vandet, men hæmmer derved også bakteriernes optagelse af kulstof og andre næringsstoffer. 

Yderligere kan nogle af stofferne være toksiske for bakterierne, særligt overfor nitrifikanterne. Alt dette kan resultere i en dårligere biologisk omsætning.

Problemer forårsaget af overfladeaktive stoffer kan løses ved at anvende nanobobleteknologien. Nanoboblernes egenskaber gør at overfladeaktive stoffer bliver tiltrukket til boblernes overflade, hvilket binder stofferne til boblerne. 

Når nanoboblen derefter bliver ustabil og kollapser, frigives dens høje indre tryk i form af varme, hvilket skaber de meget reaktive hydroxylradikaler. Nanobobler er derved i stand til at binde de hæmmende overfladeaktive stoffer, samt oxidere og nedbryde dem.

 Nanobobleteknologien forbedrer derved ydeevnen af eksisterende beluftningssystemer, samt mindsker mængden af toksiske stoffer. Ved anvendelse af nanobobler kan et anlæg derved få lavere omkostninger til beluftning, samt øge den biologiske omsætning.

Flotationsanlæg

Flotation er en vandbehandlingsproces, hvor gas introduceres til en væske under tryk, hvilket resulterer i flotation af suspenderede stoffer som fedt, olie og slam, som efterfølgende skrabes væk fra overfladen i flotationsanlægget til den videre slambehandling.

Flotation er en energikrævende proces, som er afhængig af den rette kombination af koagulerings- og/eller flokkuleringsmidler samt at den tilførte trykluft skaber en tilstrækkelig mængde luftbobler for at maksimere separationseffektiviteten. 

MOLEAERs nanoboblegeneratorer forbedrer flotationsprocessen ved at erstatte det eksisterende trykluftsystem. I stedet for de relativt store trykluft bobler fra det eksisterende anlæg, får spildevandet tilført over en milliard nanobobler per milliliter. 

Den store koncentration af nanobobler, kombineret med deres stærke overfladeladning, øger kollisionshastigheden med det suspenderede stof og forbedrer dannelsen af slamflokke, flydehastigheden og dermed separationseffektiviteten. 

Nanobobler forbedrer effektiviteten af flotationsanlægget og reducerer dermed både energi- og kemiforbrug. 

Effluenten fra flotationsanlægget kan mange gange yderligere forbedres med en Mecana filterløsning, så der opnås store besparelser på spildevandsbehandlingen

Lugtbekæmpelse

Lugtgener fra spildevand er et stort og kendt problem på mange renseanlæg i dag, da renseanlæggene efterhånden er blevet tæt omgivet af den voksende boligmasse. 

Klager fra borgere om lugtgener fra anlægget bliver taget alvorligt, men en løsning på problemet kan være en bekostelig affære.

Lugten af rådne æg skyldes forekomsten af svovlbrinte. Udover at svovlbrinte har en ubehagelig og sundhedsskadelig lugt, er den også en trussel mod metal- og betonkonstruktioner, da svovlbrinten omdannes til svovlsyre, som langsomt nedbryder overfladen på tankene samt udstyr.

Svovlbrinte producers af bakterier under anaerobisk nedbrydning af organisk stof der indeholder svovl. Ved anvendelse af nanobobler, kan man undgå at spildevandet bliver anaerobt ved at øge mængden af opløst ilt. Nanobobleteknologiens effektive gasoverførsel bekæmper derved lugt uden brug af kemi.