Spildevand


Proces beluftning

Forbehandling - Flotationsanlæg (DAF)


Lugt bekæmpelse


Lugt bekæmpelse

Effektiv spildevandsrensning er vigtigt for miljøet og kravene til rensegraden øges i fremtiden. Nanobobler høje effektivitet giver nye muligheder for at øge kapaciteten på eksisterende beluftning el. omsætte miljøfremmede stoffer ved at ozonere effluenten langt mere økonomisk end tidligere.

Spildevandsrensning forgår i flere trin på renseanlægget og omfatter både vand- og slambehandling. Spildevand er i dag en ressource, som bliver behandlet af energi tunge processer hvor nanobobleteknologien kan give driftsoptimeringer og besparelser med dens unikke egenskaber.

I beskrivelserne herunder er beskrevet hvor nanobobler med fordel kan benyttes på renseanlægget.

Proces beluftning

Behandlingen af spildevand sker via biologisk rensning, der fjerner kvælstof, fosfor og organisk stof i spildevand. Det sker typisk ved aerobe proces, som er et beluftningstrin i processen, TechRas Nano kan tilføre ilt til processen via en nanoboble generator. Nanoboblerne er 4x så effektive i forhold til bundbeluftning som der vinder indpas på det moderne renseanlæg. Den øget effektivitet opnås da bobler med ilt i nanostørrelsen ikke har opdrift, men bliver i vandfasen.

TECHRAS NANO kan som noget nyt tilføre luft/ilt til den biologiske proces via en nanoboble generator. Nanoboble teknologien kan ikke erstatte eksisterende overflade- el. bundbeluftningsudstyr, men skal ses som et effektivt supplement til eksisterende beluftning, hvor der mangler beluftningskapacitet under peak belastninger el. hvor slamindholdet i procestanken er så højt (5-10kgSS/M3), at traditionel beluftningsudstyr ikke fungerer tilfredsstillende.

Nanobobler er 3-4x mere effektive sammenlignet med mikrobobler fra bundbeluftning. Nanoboblerne fordeler sig i spildevandet i en meget større grad end mikrobobler fra traditionel beluftning. En dråbe (1ml) spildevand vil indeholde op til 1 milliard nanobobler efter at have været gennem en nanoboble generator. Den øgede effektivitet skyldes både det store antal nanobobler, men også at bobler i nanostørrelse ikke har opdrift som mikrobobler, men bliver svævende i vandfasen i lang tid indtil de forbruges. Nanobobler har samtidigt en positiv fysisk effekt på mikroboblerne fra det eksisterende beluftningsanlæg. Erfaring fra udlandet viser, at kombinationen af mikro- og nanobobler forbedrer den totale iltoverførsel i de biologiske procestanke og dermed opnås højere rensegrad end tidligere.

Surfactant eller overfladespændingen er en af de vigtigste egenskaber som nanoboblen besidder. Reducere du overfladespændingen, øger det ilts masseoverførelse til vandet som vil være en energibesparelse på optil 20% på din eksisterende beluftning.

Sammenlignes ilt overførselseffektiviteten (SOTE) på traditionelle bundbeluftningsanlæg med SOTE på nanobobler, så har bundbeluftning en SOTE på ca. 6,5% pr. m, hvilket svarer til en SOTE på 25% i et 4 m dyb procestank, hvorimod at en nanoboble generator fra TECHRAS NANO har en SOTE på < 85% uafhængigt af procestankens dybde, hvilket er mere end 3x højere ilt overførselseffektivitet.

Implementeringen af en nanoboble generator er meget simpel og anlægget kan nemt placeres direkte ved siden af procestanken. Nanoboble generatoren tilsluttes procestanken via løse slanger el. rør.

Nanoboblerne kan bruges som et tilskud til nuværende beluftning eller implementeres som eneste beluftning. Har renseanlægget en svingende belastning, som anlægget har svært ved at håndtere, så kan nanobobler fra TECHRAS NANO være løsningen.

Proces beluftning

Behandlingen af spildevand sker via biologisk rensning, der fjerner kvælstof, fosfor og organisk stof i spildevand. Det sker typisk ved aerobe proces, som er et beluftningstrin i processen, TechRas Nano kan tilføre ilt til processen via en nanoboble generator. Nanoboblerne er 4x så effektive i forhold til bundbeluftning som der vinder indpas på det moderne renseanlæg. Den øget effektivitet opnås da bobler med ilt i nanostørrelsen ikke har opdrift, men bliver i vandfasen.

TECHRAS NANO kan som noget nyt tilføre luft/ilt til den biologiske proces via en nanoboble generator. Nanoboble teknologien kan ikke erstatte eksisterende overflade- el. bundbeluftningsudstyr, men skal ses som et effektivt supplement til eksisterende beluftning, hvor der mangler beluftningskapacitet under peak belastninger el. hvor slamindholdet i procestanken er så højt (5-10kgSS/M3), at traditionel beluftningsudstyr ikke fungerer tilfredsstillende.

Nanobobler er 3-4x mere effektive sammenlignet med mikrobobler fra bundbeluftning. Nanoboblerne fordeler sig i spildevandet i en meget større grad end mikrobobler fra traditionel beluftning. En dråbe (1ml) spildevand vil indeholde op til 1 milliard nanobobler efter at have været gennem en nanoboble generator. Den øgede effektivitet skyldes både det store antal nanobobler, men også at bobler i nanostørrelse ikke har opdrift som mikrobobler, men bliver svævende i vandfasen i lang tid indtil de forbruges. Nanobobler har samtidigt en positiv fysisk effekt på mikroboblerne fra det eksisterende beluftningsanlæg. Erfaring fra udlandet viser, at kombinationen af mikro- og nanobobler forbedrer den totale iltoverførsel i de biologiske procestanke og dermed opnås højere rensegrad end tidligere.

Surfactant eller overfladespændingen er en af de vigtigste egenskaber som nanoboblen besidder. Reducere du overfladespændingen, øger det ilts masseoverførelse til vandet som vil være en energibesparelse på optil 20% på din eksisterende beluftning.

Sammenlignes ilt overførselseffektiviteten (SOTE) på traditionelle bundbeluftningsanlæg med SOTE på nanobobler, så har bundbeluftning en SOTE på ca. 6,5% pr. m, hvilket svarer til en SOTE på 25% i et 4 m dyb procestank, hvorimod at en nanoboble generator fra TECHRAS NANO har en SOTE på < 85% uafhængigt af procestankens dybde, hvilket er mere end 3x højere ilt overførselseffektivitet.

Implementeringen af en nanoboble generator er meget simpel og anlægget kan nemt placeres direkte ved siden af procestanken. Nanoboble generatoren tilsluttes procestanken via løse slanger el. rør.

Nanoboblerne kan bruges som et tilskud til nuværende beluftning eller implementeres som eneste beluftning. Har renseanlægget en svingende belastning, som anlægget har svært ved at håndtere, så kan nanobobler fra TECHRAS NANO være løsningen.

Forbehandling - Flotationsanlæg (DAF)

Flotation er en gammel vandbehandlingsproces, hvor gas(luft) introduceres til en væske under tryk, hvilket genererer en flydende kraft og resulterer i flotation(opdrift) af suspenderet materiale såsom fedt, olie og slam, som efterfølgende skrabes væk fra overfladen i flotationsanlægget til den videre slambehandling.

Flotationsprocessen er en energikrævende proces, som er afhængig af den rette kombination af koagulerings- og/el. flokkuleringsmidler samt at den tilførte trykluft skaber en tilstrækkelig mængde luftbobler for at maksimere separationseffektiviteten.

TECHRAS NANO nanoboble generatorer forbedrer flotationsprocessen ved at erstatte eksisterende trykluftsystem. I stedet for de relativt store trykluft bobler fra det eksisterende anlæg, får spildevandet tilført over en milliard nanobobler pr. ml.

Den store koncentration af nanobobler, kombineret med deres Surfactant, øget kollisionshastigheden med det suspenderede stof og forbedrer dannelsen af slamflokke, flydehastigheden og dermed separationseffektiviteten.

Surfactant eller overfladespændingen er en af de vigtigste egenskaber som nanoboblen besidder. Reduceres overfladespændingen ved at nanoboblerne diffundere ind i vandet skilles vand, olie og slam mere effektivt.

Nanobobler forbedrer effektiviteten i flotationsanlægget og reducerer dermed både energi- og kemiforbrug.

Effluenten fra flotationsanlægget kan mange gange yderligere forbedres med en Mecana filterløsning, så der opnås store besparelser på spildevandsbehandlingen.

Lugt- og korrosionsbekæmpelse

Lugtgener fra spildevandet er et stort og kendt problem på mange renseanlæg i dag, da renseanlæggene efterhånden er blevet tæt omgivet af den voksende boligmasse. Klager fra borgere om lugtgener fra anlægget bliver taget alvorligt, men en løsning på problemet kan være en bekostelig affære.

Lugten som ”rådne æg” skyldes forekomsten af svovlbrinte H2S. Udover at H2S har en ubehagelig og sundhedsskadelig lugt, er den også en trussel mod metal- og betonkonstruktioner, da svovlbrinten omdannes til svovlsyre, som langsomt nedbryder overfladen på tankene samt udstyr.

TECHRAS NANO introducerer en ny løsning. Uden brug af kemi kan MOLEAER nanoboble teknologi eliminere korrosion og fjerne lugtgener fra procestanke. Nanoboblerne sørger for at svovlbrinte gasser (H2S, rådne æg lugt) ikke har betingelserne til at gå på gasform. Nanoboblerne hæver oxidationspotentiale (redox potentialet) i spildevandet til et niveau, som der stopper udviklingen af svovlbrinte(H2S).

Med MOLEAER nanoboble generator tilsætttes nanobobler til spildevandet. Disse nanobobler er så små og har ingen opdrift at de bliver suspenderet (svævende) i flere uger i spildevandet indtil de forbruges eller skubbes videre i renseanlægget af det næste regnskyl. Med sikre målinger vil systemet automatisk korrekt dosere miljøvenlige og kemifrie nanobobler til spildevandet. Derved forlænges levetiden på beton og udstyr på en miljørigtig måde og der spares en masse kemi til H2S bekæmpelse.