Regnvand

Oprensning af regnvandsbassin

Genanvendelse af regnvand

Klimaforandringer tvinger os til oftere at skulle håndtere store mængder nedbør, hvilket stiller krav til altid at have tilstrækkelige tilgængelige volumener i regnvandsbassiner, for at undgå oversvømmelser.

Den øgede mængde af regnvand stiller krav til at regnvandsbassiner holdes fri for bundsediment, som langsomt mindsker det aktive volumen. 

Derfor skal de løbende oprenses, hvilket er en bekostelig og tidskrævende affære, da mange tons bundsediment skal graves op og køres væk til deponi. Denne metode bevirker, at regnvandsbassiners miljø og biodiversitet typisk beskadiges under tømningen.

Oprensning af regnvandsbassin

Separatkloakering betyder adskillelse af regn- og spildevand i ledningsnettet. De store mængder regnvand hiver mange organiske plantedele og næringsstoffer med sig, som til sidst ender som bundsediment i regnvandsbassinerne. 

Da der bliver iltfattigt på bunden af tanken, omsættes bundsedimentet ikke og over tid bliver bundsediment tykkere og tykkere. Til sidst er volumenet af regnvandsbassinet så lille, at det kræver en oprensning for ikke at medvirke til lokale oversvømmelser.

Som et alternativ til den kendte tømningsmetode til fjernelse af bundsedimentet, er nanobobler en ny og skånsom løsning til oprensning af regnvandsbassiner. 

TECHRAS Nano tilbyder komplette løsninger med MOLEAERs nanoboblegeneratorer, som kontinuerligt tilfører nanobobler til regnvandsbassinet i en afgrænset tidsperiode. Nanobobler tilfører ilt til bunden af bassinet og sørger for at de naturlige mikroorganismer over tid reducerer bundsedimentet, så bassinet igen kan klare store regnskyl.

Fordelene ved at bruge nanobobleteknologien til oprensning af regnvandsbassin er, at det er en kemifri løsning, som samtidigt bevarer naturen og biodiversiteten og er langt mere skånsom end de metoder, som der ellers bliver brugt i dag. 

Løsningen med nanobobler giver en stor CO2 besparelse i forhold til konventionelle metoder, da der ikke skal benyttes store maskiner og heller ikke transporteres og håndteres store mængder slam på deponi eller afbrændingsanlæg.

Genanvendelse af regnvand

Regnvand skal håndteres på den mest optimale måde mens det opmagasineres, hvis vandet skal genbruges. Ønskes regnvandet genbrugt til vanding i drivhus eller lignende, er det et kendt problem, at der dannes biofilm i rørinstallationer og slanger.

Nanoboblers unikke egenskaber gør at de kan fjerne eksisterende biofilm og forhindre yderligere biofilmdannelse. Nanoboblernes effekt kommer af at de via deres konstante bevægelser og lille størrelse kan trænge igennem og fysisk skurrer på biofilmen i vandbassiner og rør. Når nanobobler kollapser, danner de radikaler, der lyserer patogene og andre mikroorganismer, hvorved bakterien dør. Da nanobobler har en negativ overfladeladning og metalliske vandrør har en positivt ladet overflade, medfører det, at nanobobler sætter sig på indersiden af rørene og forhindrer dannelse af ny biofilm.


Ligeledes vil nanobobler sørge for et konstant højt iltniveau i regnvandet. Referencer med den nye teknologi har siden 2016 bevist, at nanobobler, udover at fjerne biofilm og ilte vandet markant, også har en positiv effekt på plantevæksten, øger udbyttet samt forkorter vækstperioden.