Regnvand

Oprensning af regnvandsbassin

Opsamling og genanvendelse

Klimaforandringerne betyder, at der stilles større krav til altid at have tilstrækkeligt volumen i søer og regnvandsbassiner for at kunne opsamle de stigende mængde nedbør, så der undgås lokale oversvømmelser.

Den øgede mængde af regnvand stiller krav til at regnvandsbassiner holdes fri for bundsediment, som langsomt mindsker det samlede volumen. Derfor skal de løbende oprenses (fjerne bundsediment), hvilket er en bekostelig og tidskrævende affære, hvor mange tons bundsediment skal graves op af en gravko og køres væk på lastbil til deponi. Denne destruktive metode betyder, at regnvandsbassiner miljø og biodiversitet typisk beskadiges under tømningen.

Nanobobler renser vandet og fjerner bundsediment i regnvandsbassiner uden store fysiske indgreb og bevarer derfor vandmiljøet omgivelser og biodiversitet.

Oprensning af regnvandsbassin

Den nye separatkloakering betyder adskillelse af regn- og spildevand i ledningsnettet, så der mange steder er 2 rørsystemer. De store mængder regnvand hiver mange organiske plantedele og næringsstoffer med sig, som til sidst ender som bundsediment i regnvandsbassinerne. Da der iltfattigt på bunden, omsættes bundsedimentet ikke og over tid bliver bundsediment tykkere og tykkere. Til sidst er volumen af regnvandsbassinet så lille, at det kræver en oprensning for ikke at medvirke til lokale oversvømmelser.

Som et alternativ til den kendte destruktive tømningsmetode til at fjernelse af bundsediment, er nanobobler en ny og skånsom løsning til sø- og regnvandsbassin oprensning. TECHRAS NANO tilbyder komplette løsninger med MOLEAER nanoboble generatorer, som tilfører nanobobler kontinuert i en periode til regnvandsbassinet. Nanobobler tilføres ilt til bunden af bassinet og sørger for at de naturlige mikroorganismer over tid reducerer bundsedimentet, så bassinet igen kan klare store regnskyl.

Fordelene ved at bruge nanoboble teknologien til oprensning af regnvandsbassin er, at det er en kemifri løsning, som samtidigt bevarer naturen og biodiversiteten og er langt mere skånsom ned de metoder, som der ellers bliver brugt i dag.

Løsningen med nanobobler giver en stor CO2 besparelse i forhold til konventionelle teknikker, da der ikke skal benyttes store maskiner og heller ikke transporteres og håndteres store slam til deponi el. afbrænding.

Opsamling og genanvendelse


Regnvand skal håndteres på den mest optimale måde, mens det opmagasineret. Regnvand kan indeholde en del organisk stof, som over tid ophobes som bundsediment i regnvandsbassinerne og med tiden fører til både kapacitets- og lugtproblemer, da næringsstoffer og baktier medvirker til at skabe iltfattige forhold. Med nanoboble teknologi kan disse udfordringerne fjernes. Læs mere hvordan nanobobler kan hjælpe med oprensning af regnvandsbassiner eller forbedre regnvandskvaliteten, hvis det ønskes genanvendt.

Ønskes regnvandet genbrugt til vanding i drivhus el. lign, er det et kendt problem, at der dannes biofilm i rørinstallationer og slanger. Da nanobobler har et negativt ladet potentiale og metalliske vandrør er positivt ladet, medfører det, at nanobobler sætter sig på indersiden af rørerne og forhindrer dannelse af biofilm.

Ligeledes vil nanobobler sørge for at regnvandet konstant vil indeholde et højt iltniveau og samtidigt forhindrer vandet i at blive forurenet af svampe og baktier. Referencer med den nye teknologi har siden 2016 bevist, at nanobobler, udover at fjerne biofilm og ilte vandet markant, også har en positiv effekt på plantevæksten, øger udbytte samt forkorter vækstperioden.