Søer og damme

Alger og iltsvind

Lugtbekæmpelse

En ren sø eller dam i et naturskønt område er kendetegnet ved en god biodiversitet for plante- og dyreliv.

Desværre er mange søer i dag forurenet af et højt indhold af næringsstoffer, hvilket medfører iltsvind, algeopblomstring og lugtgener.

Nanobobleteknologien kan effektivt og skånsomt ilte søer, reducere antallet af de skadelige blå- og grønalger, samt optimere omsætningen af iltkrævende bundsediment.

Alger og iltsvind

Mange søer er i dag forurenet af et højt indhold af næringsstoffer, som bliver til ledt med regnvandet fra omkringliggende marker.

 Næringsstofferne medfører øget algevækst, som udover at ødelægge muligheden for at kunne bade i søen, ender som dødt organisk stof på bunden af søen. Nedbrydningen af det organiske stof medfører iltfattige forhold på bunden. Dermed bliver det nedbrudte sediment til ny ”gødning” for nye alger, som igen blomstrer op hen på sommeren. 

Dette gentager sig år for år og bliver en ond cirkel, som skader søens fiskeliv og dermed biodiversiteten og samtidigt gør det umuligt at bade i søen i den varme sommertid.

Ved anvendelse af nanobobleteknologien opnås en mere effektiv iltning end ved traditionelle beluftningsmetoder. Nanobobleres unikke egenskaber bevirker at hele vandsøjlen og bundsedimentet iltes effektivt. 

Derudover bliver søen mere modstandsdygtig overfor algeopblomstringer. Nanoboblers oxiderende effekt bekæmper algerne direkte, samt reducerer tilgængeligheden af de næringsstoffer der forårsager algeopblomstring. Nanobobleteknologien giver derved en sundere sø, uden tilsætning af kemikalier.

Lugtbekæmpelse

Lugtgener fra forurenede søer kan være et stort problem for borgere, som bor i nærområdet. 

De ildelugtende gasser produceres under anaerob nedbrydning af organisk stof. 

Ved anvendelse af nanobobler, kan man undgå at vandet bliver anaerobt ved at øge mængden af opløst ilt. 

Nanobobleteknologiens effektive gasoverførsel bekæmper derved lugtgener på en kemifri og miljøvenlig måde.